papaver3
HEM LANDSKAP/HÄLSA/PSYKOTERAPI

NATUREBOOK BOKFÖRLAG

NATURFOTOGRAFERING OM NATUREBOOK/KONTAKT  

 

Affisch-blomma

trad_affisch

tovsippa_Affisch

Läs mer om magisterprogrammet med inriktning mot landskapsarkitekturens miljöpsykologi

Utemiljöer spelar en viktig roll för hälsa och livskvalitet. Goda utemiljöer har blivit en angelägen samhällsuppgift som kräver spetskompetens om natur och hälsa inom mönga olika yrkesgrupper.

Mönga stressar för mycket och rör pö sig alldeles för lite. Det har blivit ett folkhälsoproblem. Parker, gördar och stadsrum är slumrande resurser i arbetet med att motverka ohälsa. I vöra utemiljöer kan vi leka och umgös, vara fysiskt aktiva likväl som att bara stilla njuta. Människors tillgöng till gröna miljöer har därför blivit en fröga om livskvalitet och hälsa.

Utbildningen vänder sig till dig som redan har en högskoleutbildning och vill fö en spetskompetens i miljöpsykologi. Med denna kunskap skall du kunna utvärdera och utveckla fysiska miljöer anpassade till människors behov och önskningar.

 

Foto och formgivning: Elisabeth von Essen

NATURFOTOGRAFIER
OM VÄXTER OCH LANDSKAPSARKITEKTUR


Landskap och hälsa
Växter och trädgård

Redaktör Karin Görling
Tidningen Hemträdgården


Riksförbundet Svensk Trädgård

 

Översiktlig kartläggning av miljökaraktärer i Skåne
Inventering av miljökaraktärer i Skånes 33 kommuner beskriver arbetet med samt resultatet av insamlingen av miljökaraktärer i Skåne under våren 2008.

Översiktlig kartläggning av miljökaraktärer i Skåne. Allmänningen, Lustgården, Centrum/Festen, Rymd (PDF, 385 kB). rapport

Omslag2

Kulturpräglade miljökaraktärer i landskapet

Om teorierna kring och användning av Allmänningen, Lustgården och Centrum, festen i fysisk planering för hälsa och välbefinnande

Under våren 2008 initierade och genomförde Institutionen för landskapsarkitektur med stöd av Naturvårdsverket en kartläggning av fyra av åtta park(miljö)karaktärer i Skånes samtliga kommuner.

I Kulturpräglade miljökaraktärer i landskapet ges en teoretisk genomgång och tolkning av den forskning som ligger bakom miljökaraktärerna Allmänningen, Lustgården, Centrum, festen. Avsikten är att skapa förståelse för dessa miljökaraktärers innehåll, innebörd och användning utifrån betydelsen för människors behov samt att genom observationer beskriva karaktärerna i syfte att underlätta användningen av dem vid planering för hälsa och välbefinnande.

Resultatet visar att Allmänningens miljöer handlar om prospect, det vill säga att se och att ha överblick, och om ett landskaps öppenhet som är en förutsättning för att vi ska kunna utforska vår omvärld visuellt. Nyfikenhet på vår omvärld ger oss också möjlighet att utveckla en egen kompetens, egna färdigheter och ett egen, själv. Lustgården handlar om att inte bli sedd, refuge, det vill säga att vara dold, intim, trygg och avskild, både visuellt och på ett omedvetet plan vilket ger oss en möjlighet att ha kontroll och att kunna återvända till en trygg bas. Centrum, festen handlar om att mötas på offentliga platser, bli sedd och bekräftad och att växa mentalt genom att umgås med andra människor.

Definitionerna av karaktärerna Allmänningen, Lustgården och Centrum, festen beskriver i första hand affordances, miljöerbjudanden, det vill säga vilka aktiviteter som de olika platserna kan bjuda på, till exempel idrott, odling och bad, egenskaper hos platsen till exempel öppen- och slutenhet, samt upplevelser till exempel trygghet, avskildhet, enhetlighet, begriplighet och hanterbarhet.

När det gäller att skilja karaktärerna åt uppstår problem i första hand när platser liknar varandra, exempelvis landskapsparkspräglade parker där det fysiskt finns en balans mellan prospect och refuge. Samtidigt upplevs parkerna som om de domineras av refuge-symboler vilket gör att de kan upplevas som Lustgården.

Kulturpräglade miljökaraktärer i landskapet är ett avslutande självständigt magisterarbete inom programmet Natur, hälsa, trädgård med inriktning mot landskapsarkitekturens miljöpsykologi.
Programmet är knutet till Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU i Alnarp.

Omfång 108 s. Rikt illustrerad med fotografier
Format: 210x260 mm
Författare: Elisabeth von Essen.
Fotograf: Elisabeth von Essen
Pris: 298 kronor. Frakt tillkommer

Beställs tryckt via eve (at) naturebook.se

Att forma natur och hälsa
Idag vet vi att natur-, park- och trädgårdsmiljöer har positiva effekter på människors hälsotillstånd. Det är inget nytt, trädgården och naturen har länge varit ansedd att ha rogivande och hälsosamma effekter på människor.

Vad är det i miljön som gör oss friska och tillfreds? Hur upplever vi människor vår närmiljö, vår bostad eller det område vi bor i? Hur påverkar miljön vår trivsel och vårt välbefinnande och beteende?

Inom ämnet miljöpsykologi bedrivs den forskning som handlar om hur människan påverkas av och påverkar naturen.

Forskningen visar att vistelse i naturen reducerar vår känsla av stress, ökar vår koncentrationsförmåga, påverkar barns motoriska utveckling och får personer med utmattningssyndrom att återhämta sig.

Vi vet också att alla människor har sina favoritplatser, goda platser, och att människor från olika kulturer behöver olika mycket plats för att inte bli stressade. Andra platser som till exempel dåligt upplysta och ödsliga omgivningar och gator eller platser med obekanta personer kan upplevas som farliga.

God planering av närmiljön både inom- och utomhus är viktig för alla och särskilt viktig för utsatta grupper samt äldre och barn.

För att skapa dessa trivsamma platser och boendemiljöer så att de inte upplevs hotande, farliga eller otillgängliga behöver vi analysera vår miljö. Det ger värdefull vägledning för alla som planerar natur- och stadsmiljöer, bostadsområden, förskole- och skolmiljöer samt parker och trädgårdar.

 

 

 


 

 

 

Vill du gå i psykoterpi i Malmö eller Stockholm? Här får du råd!

Terapeuter under utbildning och med kompetent handledning erbjuder terapi under 1,5 år till reducerat pris.

Vi erbjuder en terapi som ger tillfälle att bearbeta och reflektera över hur händelser tidigt i livet påverkar och styr tankar och upplevelser i nuet. Genom att bli medveten om sin egen historia och få möjlighet att känslomässigt komma i kontakt med den går det att göra sig av med gamla invanda mönster och reaktionssätt. Målet i en psykodynamisk terapi är att integrera de olika delarna inom oss så att vi kan bli mer genuina som personer, känna oss accepterade och sedda...

Vör bakgrund är att vi gör en grundläggande utbildning i psykoterapi som ges utifrån en psykodynamisk referensram och grundar sig på bland annat utvecklingsteori samt objektrelations- och anknytningsteori.

Utbildningen är tvåårig och motsvarar 60 högskolepoäng. Den har funnits sedan 1990 och omfattar tre separata moment: teori, eget patientarbete under handledning och egen terapi.

Studierna har som mål att ge kunskaper i psykodynamisk terapi vilka ger möjlighet och rätt att erbjuda och bedriva terapi under handledning. Handledningen bedrivs av legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning.

Varaktigheten i terapin är en gång per vecka under 1,5 år. Kostnad 250 kronor per gång. Studenter 100 kronor.

Vill du veta mer kan du kontakta
Elisabeth von Essen.
Tel 070-50 80 175. Epost eve(at)naturebook.se

 

Planerad utgivning

Landskap for liv

Boken handlar om människan i landskapet. Hur vi påverkar och påverkas av vår omgivande miljö.

Ur innehållet:
Att forma och planera för hälsa
Landskapet och dess innehåll
Att analyser landskapet
Kontakten med utemiljön - en äldre kvinnas upplevelse
En rehabiliteringsträdgård med plats för forskning
Ny växtkraft
Rehabiliteringsträdgården i Alnarp
Glada barn på härliga skolgårdar
Barnperspektivet på utemiljön
Barns vardagsmiljöer
Håndvårk og åstetik med mennesker i fokus

Natur, Hälsa och trädgårdsprogrammets första år! Miljöstress  - Åtgärdspaket för stressade hjärnor
Landskap för fysisk aktivitet
Med passion för rörelse
med mera.

Författare är forskare inom SLU samt magisterstudenter inom Natur, Hälsa Trädgårdprogrammet. SLU i Alnarp.

Format 21x21 cm
Omfång ca 100 sidor.
ISBN 978-91-633-0194-0
Naturbook förlag

TRÄDGÅRDSTERAPI OCH REHABILITERING
Vid sidan av den rena naturen arbetar rehabiliteringsträdgården i Alnarp med trädgårdsterapi som behandlingsmetod för människor som drabbats av livskriser, stressande miljöer och utmattningssyndrom.

DEN NATURLIGA TRÄDGÅRDEN
Med rätt gestaltning, planering och växtval, kan du skapa en utemiljö som just du vill ha, med blommor, träd och buskar.

Vi hjälper dig att planera en mer hälsofrämjande utemiljö som ger plats för:
* barns lekmiljö
* odling av grönsaker och blommor
* insynsskydd och vackra vyer
* lugn och ro
* utrymme för att träffa vänner
* rätt växter

Landskapsarkitekturens miljöpsykologi
Miljöpsykologi består av forskning och utbildning i landskapsinriktad miljöpsykologi med naturens roll för livskvalitet och hälsa som specialområde. Alnarps rehabiliteringsträdgård fungerar som en bas för utvecklingsarbete och forskning kring natur- och trädgårdsterapi. Den gemensamma nämnaren utgörs av intresset för människans samspel med den fysiska miljön med särskild inritning mot utemiljöernas funktion i vardagen och vad dessa betyder för välbefinnande, kvalitet och hälsa.

LÄNKAR

Alnarps rehabiliteringsträdgård
Forskning om Barns hälsa
Stockholms Gartnersällskap

 

         
    naturebook_logo